Az oldalnak még nincs fordítása

2019. október 18.

Convocator Adunare Generală - Octombrie 2019

CONVOCATOR ADUNARE GENERALĂ 2019

Consiliul Director al Asociației Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii, în conformitate cu dispozițiile statutare, întrunit statutar și legal în data de 19.09.2019 și 08.10.2019, convoacă Adunarea generală a membrilor asociației care va avea loc la data de 29.10.2019, ora 16:00 în Timișoara Bastionul Maria Theresia, Corp B1, Etaj 1

În cazul în care la prima convocare Adunarea generală nu este statutară, aceasta se reconvoacă, în același loc, pentru data de 29.10.2019, ora 17:00 , iar deciziile se adoptă cu votul majorității simple a celor prezenți, indiferent de numărul acestora.

Ordinea de zi a Adunării generale va cuprinde:

 1. Validarea, de către Adunarea Generală a Asociației, a cererilor de adeziune aprobate, în principiu, de Consiliul Director până la data de 08.10.2019;
 2. Modificarea art. 1.2. din Statut în sensul introducerii statutului de utilitate publică dobândit de asociație. Astfel, art. 1.2 din Statut se modifică din

Art. 1.2. Asociaţia functionează în baza dreptului constituţional la libera asociere, ca persoană juridică română de drept privat, având un patrimoniu afectat, autonom, permanent şi irevocabil, distinct de patrimoniul asociaţiilor, în scopul realizării unor activităţi de interes general şi comunitar în următoarele domenii: cultural, instructiv-educativ, social, arhitectural, urbanism, turism cultural, sport, editare, tipărire, medico-sanitar şi protecţia mediului.

în

Art. 1.2. Asociaţia functionează în baza dreptului constituţional la liberă asociere, ca persoană juridică română de drept privat, de utilitate publică, având un patrimoniu afectat, autonom, permanent şi irevocabil, distinct de patrimoniul asociaţiilor, în scopul realizării unor activităţi de interes general şi comunitar în următoarele domenii: cultural, instructiv-educativ, social, arhitectural, urbanism, turism cultural, sport, editare, tipărire, medico-sanitar şi protecţia mediului.

 1. Modificarea art. 3.8. din Statut în sensul introducerii statutului de utilitate publică dobândit de asociație. Astfel, art. 3.8 din Statut se modifică din

Art. 3.8. Asociaţia este o organizaţie nepatrimonială, neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, cu un caracter cultural, educativ și social.

în

Art. 3.8. Asociaţia este o organizaţie nepatrimonială, neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, de utilitate publică, cu un caracter cultural, educativ și social.

 1. Modificarea Art. 3.11 lit. a) din Statut din

Art. 3.11. Pentru realizarea scopului enunţat, prin organele sale de decizie și aparatul propriu de lucru, Asociaţia realizează următoarele activități:

 1. primeşte în condiţiile legii şi în scop caritabil donaţii, sponsorizări, subvenţii, contribuţii legate, bunuri mobile şi imobile, sume de bani în lei şi în valută, din ţară şi din străinătate, de la orice persoană fizică sau juridică, în scopul îndeplinirii obiectivelor;

în

Art. 3.11. Pentru realizarea scopului enunţat, prin organele sale de decizie și aparatul propriu de lucru, Asociaţia realizează următoarele activități:

 1. primeşte în condiţiile legii şi în scop caritabil donaţii, sponsorizări, subvenţii, contribuţii, legate, bunuri mobile şi imobile, servicii, sume de bani în lei şi în valută, din ţară şi din străinătate, de la orice persoană fizică sau juridică, în scopul îndeplinirii obiectivelor;
 2. Modificarea Art. 3.11. lit. b) din Statut din

Art. 3.11. Pentru realizarea scopului enunţat, prin organele sale de decizie și aparatul propriu de lucru, Asociaţia realizează următoarele activități:

 1. achiziţionează, preia în concesiune sau închiriază terenuri pentru construirea şi amplasarea obiectivelor pe care urmează să le ridice;

în

Art. 3.11. Pentru realizarea scopului enunţat, prin organele sale de decizie și aparatul propriu de lucru, Asociaţia realizează următoarele activități:

b) achiziţionează, preia în concesiune sau închiriază terenuri pentru construirea şi amplasarea obiectivelor pe care le poate realiza;

 1. Modificarea Art. 3.11. lit. f) din Statut din

Art. 3.11. Pentru realizarea scopului enunţat, prin organele sale de decizie și aparatul propriu de lucru, Asociaţia realizează următoarele activități:

f) organizează diferite manifestări (conferinţe, expoziţii, dezbateri etc.), editează publicaţii în vederea popularizării activităţilor Asociaţiei;

în

Art. 3.11. Pentru realizarea scopului enunţat, prin organele sale de decizie și aparatul propriu de lucru, Asociaţia realizează următoarele activități:

f) organizează diferite manifestări (conferinţe, expoziţii, dezbateri etc.), editează publicaţii în vederea popularizării activităţilor Asociaţiei și în scopul îndeplinirii proiectelor asumate, la nivel local, național și internațional;

 1. Introducerea la Art. 4.3 din Statut a unei noi litere n), care va avea următorul conținut:

‘‘n) venituri și beneficii obținute în legătură cu marca ‘‘Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii‘‘;‘‘

 1. Modificarea alineatului din art. 4.4 din Statut din

Cotizația anuală datorată de către Consiliul Județean Timiș este de 500.000 lei, care va fi achitată în 4 tranșe trimestriale.

în

Cotizația anuală datorată de către Consiliul Județean Timiș este de 750.000 lei, care va fi achitată în 4 tranșe trimestriale.

 1. Introducerea la art. 4.4. din Statut a unui nou alineat, care va avea următorul cuprins:

‘‘Prin derogare de la termenele prevăzute în prezentul articol, Primăria Municipiului Timișoara, Consiliul Județean Timiș, asociațiile și fundațiile a căror venituri depind de aprobarea bugetului național vor putea achita cotizația, în afara termenelor trimestriale prevăzute în prezentul articol, în situația în care bugetul de stat nu este aprobat până la sfârșitul trimestrelor aferente, dar nu mai târziu de 30 de zile de la aprobarea bugetului național.‘‘

 1. Modificarea art 5.17 din Statut în sensul eliminării sintagmei ‘‘anual în cel puțin 4‘‘, respectiv din

Art. 5.17. Consiliul director se întruneşte anual în cel puțin 4 şedinţe de lucru periodice. El este constituit valabil în prezenţa a jumătate plus 1 din numărul membrilor şi ia decizii cu votul "pentru" a cel puţin jumătate plus 1 din totalul membrilor Consiliului. Presedintele Consiliului Director are vot decisiv în caz de paritate de voturi.

în

Art. 5.17. Consiliul Director se întruneşte în şedinţe de lucru periodice. El este constituit valabil în prezenţa a jumătate plus 1 din numărul membrilor şi ia decizii cu votul "pentru" a cel puţin jumătate plus 1 din totalul membrilor Consiliului. Presedintele Consiliului Director are vot decisiv în caz de paritate de voturi.

 1. Modificarea art. 5.18. din Statut prin introducerea unor noi mijloace de comunicare. Astfel, art. 5.3. din Statut se modifică din

Art. 5.18. În cazul în care din motive temeinice unii membri ai Consiliului director nu se pot prezenta la şedinţe, aceştia pot transmite prin fax sau e-mail votul lor, pentru sau împotrivă, în legătură cu fiecare problemă înscrisă în ordinea de zi.

în

Art. 5.18. În cazul în care din motive temeinice unii membri ai Consiliului director nu se pot prezenta la şedinţe, aceştia pot transmite prin fax, e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare care asigură dovada comunicării, votul lor, pentru sau împotrivă, în legătură cu fiecare problemă înscrisă în ordinea de zi.

 1. Modificarea art. 5.23 lit. b) din Statut din

Art. 5.23. Consiliul Director are următoarele atribuţii:

 1. conduce activitatea curentă a Asociaţiei;

în

Art. 5.23. Consiliul Director are următoarele atribuţii:

b) conduce activitatea curentă a Asociaţiei prin deciziile transmise spre implementare Directorului Executiv și Managerului de Operațiuni;

 1. Modificarea art. 5.23 lit. c) din Statut în sensul înlocuirii ‘‘în vederea asigurării finanțării‘‘ cu ‘‘în vederea supravegherii procesului de finanțare‘‘. Astfel, art. 5.23 lit. c) din Statut se va modifica din

Art. 5.23. Consiliul Director are următoarele atribuţii:

 1. deleagă unul dintre membrii CD în vederea asigurării finanțării Proiectului din surse publice și private, și a identificării resurselor în vederea ducerii la îndeplinire a Obiectivelor Proiectului conform termenelor agreate;

în

Art. 5.23. Consiliul Director are următoarele atribuţii:

 1. deleagă unul dintre membrii Consiliului Director în vederea supravegherii procesului de finanțare al Proiectului din surse publice și private, și a identificării resurselor în vederea ducerii la îndeplinire a Obiectivelor Proiectului conform termenelor agreate;
 2. Modificarea art. 5.26 din Statut din

Art. 5.26. Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori, alcătuită din 3 persoane alese de Adunarea generală dintre asociaţi sau din rândul persoanelor neasociate, pe o perioadă de 3 ani. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii. Comisia de cenzori elaborează un regulament intern de funcționare propriu.

în

Art. 5.26. Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori, alcătuită din 3 persoane alese de Adunarea generală dintre asociaţi sau din rândul persoanelor neasociate, pe o perioadă de 3 ani, iar controlul financiar extern este realizat de un auditor extern. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii. Comisia de cenzori elaborează un regulament intern de funcționare propriu.

 1. Modificarea art. 5.37 lit. a) din Statut din

Art. 5.37. Directorul executiv are următoarele atribuţii:

 1. îndeplinește deciziile Consiliului Director, pe care îl informează periodic despre acestea;

în

Art. 5.37. Directorul executiv are următoarele atribuţii:

a) îndeplinește, în colaborare cu Managerul de Operațiuni, deciziile Consiliului Director, pe care îl informează periodic despre acestea;

 1. Modificarea art. 5.37 lit. d) din Statut din

Art. 5.37. Directorul executiv are următoarele atribuţii:

 1. implementează organigrama și stabilește politica de personal a asociației;

în

Art. 5.37. Directorul executiv are următoarele atribuţii:

d) implementează organigrama și stabilește politica de personal a asociației, pe care o supune aprobării Consiliului Director;

 1. Modificarea art. 5.37 lit. h) din Statut în sensul înlocuirii ‘‘numește‘‘ cu ‘‘ propune spre aprobare Consiliului Director‘‘. Astfel, art. 5.37 lit. h) se modifică din

Art. 5.37. Directorul executiv are următoarele atribuţii:

h) numește Secretarul Consiliului Director care va întocmi, distribui și păstra ordinea de zi, procesul verbal și toate celelalte materiale aferente ale întâlnirilor.

în

Art. 5.37. Directorul executiv are următoarele atribuţii:

h) propune spre aprobare Consiliului Director Secretarul Consiliului Director care va întocmi, distribui și păstra ordinea de zi, procesul verbal și toate celelalte materiale aferente ale întâlnirilor.

 1. Modificarea art. 5.37 lit. i) din Statut în sensul înlocuirii ‘‘are posibilitatea‘‘ cu ‘‘în caz de absență, are obligația‘‘. Astfel, art. 5.37 din Statut se modifică din

Art. 5.37 Directorul executiv are următoarele atribuţii:

 1. are posibilitatea de a delega dreptul de avizare financiară și de legalitate, precum și de a stabili sistemul de management intern și al proceselor administrative;

în

Art. 5.37 Directorul executiv are următoarele atribuţii:

i) în caz de absență, are obligația de a delega dreptul de avizare financiară și de legalitate, precum și de a stabili sistemul de management intern și al proceselor administrative;

 1. Modificarea 5.37 lit. k) din Statut din

Art. 5.37 Directorul executiv are următoarele atribuţii:

k) poate desemna grupuri consultative pe programul cultural in funcție de necesitățile Proiectului. Directorul executiv urmăreşte stadiul de rezolvare a acţiunilor şi programelor prevăzute în obiectul de activitate, îndeplineşte deciziile luate în Adunările generale, deciziile Consiliului Director pe care îl informează periodic despre acestea şi îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducere şi administrare.

în

Art. 5.37 Directorul executiv are următoarele atribuţii:

k) poate desemna, în colaborare cu Managerul de Operațiuni și echipa de implementare, grupuri consultative pe programul cultural în funcție de necesitățile Proiectului. Directorul executiv urmăreşte stadiul de rezolvare a acţiunilor şi programelor prevăzute în obiectul de activitate, îndeplineşte deciziile luate în Adunările generale, deciziile Consiliului Director pe care îl informează periodic despre acestea şi îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducere şi administrare.

 1. Introducerea unui nou articol 5.38 care va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 5.38. Managerul de operațiuni este subordonat Directorului Executiv și Consiliului Director și îndeplinește atribuțiile stabilite de către Consiliul Director conform fișei postului.‘‘

 1. Introducerea unui nou articol 5.39 care va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 5.39. În lipsa Directorului Executiv, Managerul de Operațiuni poate angaja asociația din punct de vedere patrimonial și are drept de reprezentare a asociației în relația cu terții.‘‘

 1. Modificarea art. 5.41.1. lit a) din Statut din

Art. 5.41.1. Rolul Forumului Consultativ este de a sprijini Consiliul Director, Directorul Executiv și aparatul de lucru al Asociației în implementarea Proiectului, prin:

 1. formularea de opinii cu privire la aprofundarea și actualizarea strategiilor Proiectului de atragere și implicare a publicului și non-publicului, de voluntariat, de educație în și prin cultură, de stimulare a industriilor creative și a turismului creativ și cultural, precum și de atragere de fonduri private și publice;

în

Art. 5.41.1. Rolul Forumului Consultativ este de a sprijini Consiliul Director, Directorul Executiv și aparatul de lucru al Asociației în implementarea Proiectului, prin:

 1. formularea de opinii cu privire la aprofundarea și actualizarea strategiilor Proiectului de atragere și implicare a publicului, de voluntariat, de educație în și prin cultură, de stimulare a industriilor creative și a turismului creativ și cultural, precum și de atragere de fonduri private și publice;
 2. Modificarea art. 5.41.1. lit b) din Statut din

Art. 5.41.1. Rolul Forumului Consultativ este de a sprijini Consiliul Director, Directorul Executiv și aparatul de lucru al Asociației în implementarea Proiectului, prin:

b) susținerea și promovarea acțiunilor și campaniilor Proiectului de atragere și implicare a publicului și a non-publicului, de voluntariat, de educație, de stimulare a industriilor creative și a turismului creativ și cultural și de atragere de fonduri;

în

Art. 5.41.1. Rolul Forumului Consultativ este de a sprijini Consiliul Director, Directorul Executiv și aparatul de lucru al Asociației în implementarea Proiectului, prin:

b) susținerea și promovarea acțiunilor și campaniilor Proiectului de atragere și implicare a publicului, de voluntariat, de educație, de stimulare a industriilor creative și a turismului creativ și cultural și de atragere de fonduri;

 1. Modificarea sediului asociației la adresa: Timișoara, Bastion Theresia Timișoara, traveea A1.15, jud. Timiș.
 2. Deschiderea a două noi puncte de lucru la următoarele adrese: Timișoara, Bastion Theresia, traveea A1.16, jud. Timiș și Timișoara, str.Alba Iulia, nr. 2, Parter, jud. Timiș.
 3. Luare act de retragerea doamnei Suba Cosmina din calitatea de cenzor al Asociației.
 4. Alegerea și desemnarea în calitate de cenzor al Asociației, în completarea comisiei de cenzori a Asociației, a domnei Ileana Băluț.
 5. Alegerea și desemnarea unui auditor extern al Asociației, pentru o perioadă de 3 ani.
 6. Alegerea și desemnarea membrilor Forumului Consultativ al Asociației.
 7. Luare act de cereri de retragere formulate până la data Adunării Generale;
 8. Mandatarea doamnei Simona Neumann în vederea semnării actului adițional;
 9. Diverse.

Președinte,

Horațiu Rada

Descarcă aici Convocatorul